لوازم دامداری شامل چه دستگاههایی میشود؟

دامداری با گاوداری چه تفاوتی دارد؟