Home

Home

Home

سبد خرید خالی است
#

تازه وارد هستید؟

برای تکمیل فرآیند خرید خود ثبت نام کنید

حریم خصوصی و شرایط و قوانین استفاده از سرویس های وبسایت نگین شاپ را مطالعه نموده و با کلیه موارد آن کاملا موافقم
#

عضو سایت هستید؟

برای تکمیل فرآیند خرید خود وارد شوید

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ کلیک کنید


هزینه باربری بر روی فاکتور اعمال نشده و بر عهده مشتری است

Sunday, January 26, 2020
Food, Pharmaceutical, Chemical and Animal Husbandry

Most Popular Steel tank

More Products
 • 2950 $

  Single-layer steel tank   5000 liters

  Single-layer stainless steel tank 304, manufacturer of stainless steel tanks 316, designing and manufacturing of steel tanks, installation of various tanks, price of steel tanks 304, price list of steel tanks, price list of steel tank, steel tank price, steel tanks price, construction Stainless steel tanks, Single steel tanks, Steel tanks, Steel tanks, Steel tanks, Steel tanks, Steel tank prices, Tank prices, Prices, Steel, Tank, Steel tank prices, Second hand, Double steel prices , Price of steel tanks, stainless steel tank, steel tank price list, price list of tanks, price, steel, tank, steel tank price, hand I am the price of stainless steel tank, Pusham industrial group, products, tank, steel, stainless steel, single-layer reservoir price, single-layer tanks price, single-layer tanks price, single-layer tanks price, stainless steel tanks, stainless steel tanks, stainless steel tanks Stainless steel tanks, stainless steel tanks, stainless steel tanks, steel tanks, steel tanks, stainless steel storage tanks, double steel tanks, double steel tanks, stainless steel tanks, steel second hand tanks, stainless steel tanks, Buying and selling steel tanks, single-layer steel tanks, one-layer steel tank
 • 8650 $

  Single-layer, 20,000-liter steel tank

  Single-layer stainless steel tank 304, manufacturer of stainless steel tanks 316, designing and manufacturing of steel tanks, installation of various tanks, price of steel tanks 304, price list of steel tanks, price list of steel tank, steel tank price, steel tanks price, construction Stainless steel tanks, Single-wall steel tank construction, Steel tank construction, Steel reservoir design and manufacturing, Steel tank, Price list of steel tank, Price list of tanks, Price, Steel, Tank, Steel tanks price, Second hand, Double steel price , Price of steel tanks, stainless steel tank, steel tank price list, price list of tanks, price, steel, tank, steel tank price, hand I am the price of Stainless Steel Tank, Pusham Industrial Group, Products, Reservoir, Steel, Stainless Steel, Reservoir Reservoir, Single-layer Tanks Price, Single-Layer Tank Price, Single-Layer Tanks Prices, Steel Tank, Stainless Steel Tank, Stainless Steel Tanker, Steel tanks, stainless steel tanks, stainless steel tanks, steel tanks, steel tanks, stainless steel tanks, stainless steel storage tanks, double steel tanks, stainless steel tanks, steel second hand tanks, stainless steel tanks, purchase And sales of tanks
 • 1018 $

  500-liter single-layer steel tank

  Poya Industrial Co. Mobdel Company Manufacturer of steel storage tanks,   Design and construction of steel tanks,   Design and construction of single-wall steel tank,   Stainless steel tanks
 • 10050 $

    Double-layer steel tank 20,000 liters

  Two-tier steel tanks, two-tier steel tanks, a double-layer steel tanks, a double-tiered steel tanks list, a double-tiered tanks list, stainless steel, the best steel tanks, price lists, the price of tanks, the price of tanks, sales Reservoir sale, Reservoir sale, Reservoir purchase, Reservoir purchase, Reservoir, Good reservoir, Reservoir, Double layer, Double glazed, Steel tank price, Second hand, Double steel price, Double steel tanks, Steel tank, Stainless steel price list

Most Sale Steel tank

More Products
 • 1018 $

  500-liter single-layer steel tank

  Poya Industrial Co. Mobdel Company Manufacturer of steel storage tanks,   Design and construction of steel tanks,   Design and construction of single-wall steel tank,   Stainless steel tanks
 • 8650 $

  Single-layer, 20,000-liter steel tank

  Single-layer stainless steel tank 304, manufacturer of stainless steel tanks 316, designing and manufacturing of steel tanks, installation of various tanks, price of steel tanks 304, price list of steel tanks, price list of steel tank, steel tank price, steel tanks price, construction Stainless steel tanks, Single-wall steel tank construction, Steel tank construction, Steel reservoir design and manufacturing, Steel tank, Price list of steel tank, Price list of tanks, Price, Steel, Tank, Steel tanks price, Second hand, Double steel price , Price of steel tanks, stainless steel tank, steel tank price list, price list of tanks, price, steel, tank, steel tank price, hand I am the price of Stainless Steel Tank, Pusham Industrial Group, Products, Reservoir, Steel, Stainless Steel, Reservoir Reservoir, Single-layer Tanks Price, Single-Layer Tank Price, Single-Layer Tanks Prices, Steel Tank, Stainless Steel Tank, Stainless Steel Tanker, Steel tanks, stainless steel tanks, stainless steel tanks, steel tanks, steel tanks, stainless steel tanks, stainless steel storage tanks, double steel tanks, stainless steel tanks, steel second hand tanks, stainless steel tanks, purchase And sales of tanks
 • 1750 $

  1500 liter double-layer steel transfer tank

  Steel tanks price, Steel tanks price, Steel tank, Steel tanks price list, Steel double-layer transfer tank price, Steel dual layer tanks, Double tapered transfer tank tank, Tank transfer price, Tanker price, Acid transfer price, Tank oil price Stainless Steel Transmission Tank 304, Transmission Tanker Transmission, 304 Stainless Steel Transmission Tank, Milk Transfer Tank, Tank Valve, Isuzu Milk Tank, 24 Tank Tank, Milk Tank, Milk Tanker, Duplex Milk Tanker, Nissan Double Shaft Tank, Nissan Nissan Transmission Tank Gas, Milk Transmission Tank, Milk Transfer Tanker, Price List, Tank Transfer, Price List Buying a tank of milk, Buying a reservoir of acid, Buying a stainless steel tank 316 acid, Buying acid reservoirs, Buying milk tanks, Buying acid tankers, Buying a steel tanker, Selling a steel tanker, Selling a tank of acid, Selling a tank of milk, Buying a good steel tanker, Good tank reservoir, good reservoir manufacturer, good reservoir manufacturer, first grade reservoir, reservoir grade designers, designing and manufacturing of oil tanks, designing and manufacturing of oil tanks, designing and manufacturing of acid containers, designer of tanks, reservoirs Carrying a double-tap valve, a dual-carriage tank carrying liquid oil,
 • 2350 $

  Two-layer steel transfer tank of 2000 liters

  Steel tanks price, Steel tanks price, Steel tank, Steel tanks price list, Steel double-layer transfer tank price, Steel dual layer tanks, Double tapered transfer tank tank, Tank transfer price, Tanker price, Acid transfer price, Tank oil price Stainless Steel Transmission Tank 304, Transmission Tanker Transmission, 304 Stainless Steel Transmission Tank, Milk Transfer Tank, Tank Valve, Isuzu Milk Tank, 24 Tank Tank, Milk Tank, Milk Tanker, Duplex Milk Tanker, Nissan Double Shaft Tank, Nissan Nissan Transmission Tank Gas, Milk Transmission Tank, Milk Transfer Tanker, Price List, Tank Transfer, Price List Buying a tank of milk, Buying a reservoir of acid, Buying a stainless steel tank 316 acid, Buying acid reservoirs, Buying milk tanks, Buying acid tankers, Buying a steel tanker, Selling a steel tanker, Selling a tank of acid, Selling a tank of milk, Buying a good steel tanker, Good tank reservoir, good reservoir manufacturer, good reservoir manufacturer, first grade reservoir, reservoir grade designers, designing and manufacturing of oil tanks, designing and manufacturing of oil tanks, designing and manufacturing of acid containers, designer of tanks, reservoirs Carrying a double-tap valve, a dual-carriage tank carrying liquid oil,

Newst Steel tank

More Products
 • 2280 $

  3000 liters of single-layer steel transfer tank

  Price of steel tank, steel tank price, steel tank, steel tank list, transfer tank price, transfer tank price, tanker price, milk tank transfer price, acid transfer tank tank, oil transfer tank price, stainless steel transfer tank 304, The price of the 304 stainless steel transfer tanker, the price of the tank transfer tank, the milk transfer tank, the Isuzu milk tank, the 24 ton tank of milk, the tank tanks, the milk transfer tanker, the price of the transfer tanker, the Nissan valve transfer tank, the Nissan Nissan Transmission tank, Milk, milk transfer tanker, price list of transfer tank types, Pusham price list, buy milk tank, buy acid tank, buy Acrylic reservoir 316 Acid, Acid reservoir, Purchase of milk transfer tanks, Acquisition of tank trucks, Purchase of stainless steel tankers, Selling of stainless steel tankers, Selling acid reservoirs, Selling milk tank, Buying good steel tanks, Buying good acid reservoir, Good manufacturer of reservoirs, Good manufacturer Designing and manufacturing of oil tanks, Designing and manufacturing of tanks for transportation of acid, Designer of tanks for milk tanks, Double tanks for milk tanks, Tanks for oil tank transfer, Liquefied petroleum storage tanks,
 • 2050 $

  Single-Layer 2000-liter Steel Transfer Tank

  Steel tanks price, Steel tanks price, Steel tank, Steel tanks list, Tank price, Tank price, Tanker price, Tank transfer price, Tank delivery price, Tank oil delivery price, Tank oil price, Stainless steel transfer tank 304, Price Stainless Steel Tanker 304, Tank Valve Tank, Tank Valve, Isuzu Milk Tank, 24 Tank Tank, Milk Tanks, Tanker Milk Truck, Tanker Truck Tanker, Nissan Milk Tanker, Nissan Milk Tank Gas, Milk Transporter , Tanker milk delivery, Price list of tanks, Pushum price list, Purchase of milk tank, Purchase of acid reservoir, Purchase of 316 acid stainless steel reservoir, Purchase of acid reservoirs, Purchase of Mack Woman carrying milk, buying tank tanks, buying tanks, buying tanks, selling tanks, selling tanks, selling tanks, buying tanks, buying tanks, buying tanks, buying good tanks, buying good tanks, good reservoir builders, good reservoir builders, first grade tanks, first class tanks Design and construction of tanks for oil carriers, Design and construction of tanks for transportation of oil, Design and construction of tanks, Designer tanks, Two-stand tanks, Two-stand tanks,
 • 2850 $

  500-liter steel three-layer tank (500-liter tank processing)

  Steel tanks price, Steel tanks prices, Steel tank, Steel tanks price list, Steel cooking price, Tank processing costs, Tank processing, Tank processing prices, Steel boiler prices, Prices of cooking boilers, Prices of steel cooking boilers, Cooking boilers, Cooking puffs , Stainless steel coil, stainless steel cooking pot, double cooking tank, process processes, process boiler, tank processing, process price, steel processing price, processor price, processor type price, types of boiler processing, price of cooking pot, price list, pcsam tanks processing, Masting boiler, Milk cup, Milled steel cup, Second hand process, Hand-operated tanks processing, Steel processing boiler, Second hand process boiler, Purchase process, Oven Tank processing, Purchase of steel boilers, Purchase of stainless steel, Selling of boiler steel, Selling of stainless steel, Types of cakes for cow's milk
 • 3500 $

  Three-layer, 700-liter steel tank (700-liter tank processing)

  Steel tanks price, Steel tanks prices, Steel tank, Steel tanks price list, Steel cooking price, Tank processing costs, Tank processing, Tank processing prices, Steel boiler prices, Prices of cooking boilers, Prices of steel cooking boilers, Cooking boilers, Cooking puffs , Stainless steel coil, stainless steel cooking pot, double cooking tank, process processes, process boiler, tank processing, process price, steel processing price, processor price, processor type price, types of boiler processing, price of cooking pot, price list, pcsam tanks processing, Masting boiler, Milk cup, Milled steel cup, Second hand process, Hand-operated tanks processing, Steel processing boiler, Second hand process boiler, Purchase process, Oven Tank processing, Purchase of steel boilers, Purchase of stainless steel, Selling of boiler steel, Selling of stainless steel, Types of cakes for cow's milk
Product Categories

 • Steel tank
 • Reactor and Steel Fermenter
 • Ice Bank
 • Refrigerator
 • Animal husbandry equipment
 • Yogurt Fermenting Machine
 • Industrial advertisements
 • Digital item
 • Crushing Vegetable Machine
 • Mill
 • Animal feed mixer
 • Chopper forage
 • Milking machine Fixed And Animated
 • Hot water boiler
 • Pasteurizer
 • Homogenizer
 • Seperator
 • Klaryfayr
 • System CIP
 • fittings
 • Pump Stainless Steel
 • Stainless steel reactor
 • Stainless steel fermenter
 • Single-layer steel reactor 304
 • Double-layer 304 steel reactor
 • Three-layer stainless steel reactor 304
 •   Stainless steel 316 double layer Fermenter
 • Fermenter   Stainless Steel 304 Double Layer
 • Single-layer stainless steel reactor 316
 • 316 double-layered steel reactor
 • Three-layer steel reactor 316
 • Liquids packaging machine
 • Powder packaging machine
 • Fixed work desk
 • Stainless steel table   Wheeled
 • Pot cooking rice Steel
 • Cooking pot stew   Steel
 • Milk Cooler
 • Cooking pot   Milk
 • Cold milk maker Shop
 • Butter mixer   And milk head
 • Boiler
 • Showcase fridge And the store
 • Transfer of single-walled steel tanks
 • Two-layer steel transfer tank
 • Chemical transfer tank
 • yogurt Cooling Stainless Steel
 • Ice Bank
 • Transport trolley steel
 • Steel Table
 • Production Supplies   yogurt
Our goals are to achieve a genuine Iranian ideal (we can).
Our Partners

 • our colleagues
  test text test text test text test text test text test texttest text test text test texttest text test text test texttest text test text test texttest text test text test text ...
Pooya Sanat Mobadel News


 

 

Pooya Sanat Mobadel

Customer Orientation is one of the main goals of the company and thanks to the kindness of your friends, we would like to give you the latest generation of web sites to facilitate your service. This website is the most comprehensive and up-to-date website than previous websites. The purpose of this website is to promote the status of Iran in the field of industry and e-commerce, and we want all craftsmen to help us with this. In our latest generation of our website, we intend to work with all our industrialists to provide better products to the Middle East and the Far East. Our main goal is to export goods to foreign borders. Dear colleagues, if you would like to cooperate, you can contact our company's standards for the sale of domestic and foreign telephone with the unit's sales department.

 

 

logo-samandehi